วันที่   14   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้อง Conference 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิาจารณาการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)  15  นางสาวจีระภา ชินภักดี